Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για Παιδικές Κατασκηνώσεις


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Ρουσσέτη 
Tηλ. : 2310 725775
FAX : 2310 725076
E- mail : m.rousseti@ampelokipi-menemeni.gr


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για αποστολή παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για 15 ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 09/05/2014 και ώρα 15:00 στην σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr συμπληρώνοντας στην αίτηση δικαιούχου το ΑΦΜ του γονέα, τον Αρ.Μητρώου ΙΚΑ του γονέα (αν δεν είναι άνεργος) και τα ΑΜΚΑ (γονέα και παιδιών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα).


Όσοι γονείς ενδιαφέρονται και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο μας στο Γραφείο Αθλητισμού όπου συστεγάζεται και το Τμήμα Υγείας πρόνοιας και κοινωνικής πολίτικής, διεύθυνση 28η Οκτωβρίου 157 (εντός του Δημοτικού Σταδίου «Κ. Καραμανλή» για να τους βοηθήσουμε στην συμπλήρωση της αίτησης έως την Πέμπτη 8 Μαΐου.

Υποσημείωση: Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 09/05/14 και ώρα 15:00, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στον ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκουν για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησής τους και την επίδειξη και υποβολή των εξής δικαιολογητικών:Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:


• Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του.


Δικαιολογητικά που υποβάλλονται:


• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός εξαμήνου)
• Στην περίπτωση διαζευγμένων δικαιούχων: Υπεύθυνη Δήλωση του μη δικαιούχου γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.
• Για τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
• Στην περίπτωση εργαζόμενων δικαιούχων, που οι ημέρες εργασίας τους δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ για οποιονδήποτε λόγο:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή
• Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2013 ή
• Δελτία Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2013.